linda大神

linda大神

脚似象,有三蹄。《山海经》云“小华之山多赤,养之禳火灾”,是也。

 翱翔四海,天下有道则见。或身体微热,有少汗出佳。

王氏《字说》云∶豹性勺物而取,程度而食,故《列子》云∶青宁生程,程生马。此亦一说,但未及肝血虚滞,亦自生风之意。

一年以下者,一服可愈,五年以下者,二服;十年以下者,三服。但今牛皮胶制作不甚精,只可胶物,故不堪入药也。

夏月毛采五色,自鸣若曰∶凤凰不如我。陈氏概以诸血立条,主病似欠分明,姑存其旧而已。

其行遇小草即旋避之,亦可谓淳矣。盖鸡乃阳精,雄者阳之体,头者阳之会,东门者阳之方,以纯阳胜纯阴之义也。

Leave a Reply